Przeznaczenie i zakres stosowania

Kotwy stalowe typu SŁR przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym do mocowania elementów konstrukcyjnych i wyposażeniowych do podłoży z betonu klasy co najmniej B15. Kotwy stosuje się do przenoszenia obciążeń statycznych. Nie dopuszcza się ich do stosowania w przypadku obciążeń o charakterze dynamicznym. Kotwy stalowe typu SŁR pokryte są elektrolityczną powłoką cynkową o grubości co najmniej 5µm co klasyfikuje je do zastosowania w środowisku o lekkim działaniu korozyjnym (oznaczenie symbolem „L” - wg PN-71/H-04651) w budynkach mieszkalnych, magazynach, sklepach itp. - za wyjątkiem pomieszczeń wilgotnych o wilgotności względnej powietrza większej od 80%.

Tabela 1. Zakres stosowania w zależności od rodzaju materiału budowlanego

RODZAJ MATERIAŁU BUDOWLANEGO BETON SKAŁA, KAMIEŃ NATURALNY CEGŁA PEŁNA
SŁR

- Używać tylko po sprawdzeniu pewności zamocowania

P.P.H.U. LESICKI
05-420 Józefów, ul. Lelewela 7
tel./fax: +48 22 789-34-11